Telephones.................... A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Q |R | S | T | W | Y | Z
E-mail Addresses........ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Q | R | S | T | W | Y | Z

Name Husband Home Cellular Work
Zghaib, Nemer Azar
Lebanon
.. 03-365935.
Zghaib, Walid Azar
Lebanon
.. 03-287905.
Zghayar, Najib Jamil
Lebanon
.. 03-265314 .
Zghayar, Naser Jamil
Lebanon
.. 03-592760 .
Zghayar, Samir Jamil
Lebanon
.. 03-385930.
Zghayar, Zaki Jamil
Lebanon
.. 03-862060 .
Zurba, Aida Wafiq
Lebanon
Mekhael Makarios. 03-824527.
Zurba, Khaled George
Lebanon
. 04-862326..
Zurba, Malek George
Lebanon
. 09-210336 03-636343.
Zurba, Salim George
Lebanon
. 07-830097 03-430955.
Zurba, Wafiq Fouad
Lebanon
.. 03-259083.